Chẩn bệnh, chữa bệnh, chấn chỉnh nhà cửa – Đại tá, PGS, Bác sĩ Phạm Gia Văn và gia đình người em Phạm Gia Khiêm

841 lượt xem

Chẩn bệnh, chữa bệnh không dùng thuốc, mà chỉ bằng con lắc. Chấn chỉnh nhà cửa – Đại tá, PGS, Bác sĩ Phạm Gia Văn chia sẻ về Cảm xạ tác dụng tốt với bản thân và gia đình người em Phạm Gia Khiêm Cái hay của Cảm xạ mà tất cả các phương pháp khác không có khả năng làm được… Khả năng dự báo mà Đông Tây y, các ngành khoa học khác đều không có.

Chẩn bệnh, chữa bệnh không dùng thuốc, mà chỉ bằng con lắc.

Tìm ổ ác xạ, chấn chỉnh nhà cửa – Đại tá, PGS, Bác sĩ Phạm Gia Văn chia sẻ về Cảm xạ tác dụng tốt với bản thân và gia đình người em Phạm Gia Khiêm

Cái hay của Cảm xạ mà tất cả các phương pháp khác không có khả năng làm được…

Khả năng dự báo mà Đông Tây y, các ngành khoa học khác đều không có. 

Sự kỳ diệu của Kim Tự Tháp qua phương pháp Cảm xạ học của thầy Dư Quang Châu…

https://www.youtube.com/watch?v=oFZObFZC9qI